ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Академії митної служби України

1. Цей документ визначає умови та порядок прийому на навчання до Академії митної служби України (далі – Академія) у 2008 році.

2. Правила розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 17.01. 2002 р., Митного кодексу України, «Умов прийому до вищих навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 25.12.2007 р. № 1172.

3. Академія є державним вищим навчальним закладом України ІІІ рівня акредитації. До Академії приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.
Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.
Прийом на перепідготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (друга вища освіта) здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра із числа працівників митної служби України.
Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (за скороченим навчальним планом) здійснюється із числа курсантів та студентів молодших курсів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації.

4. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” (зі змінами) та від 05.08.98 № 1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, Указом Президента України від 25.03.94 № 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації”. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення. При прийомі на навчання осіб, які подають документ про здобуту освіту в іноземних державах, обов’язковою є процедура нострифікації документів про рівень освіти, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5. Прийом до Академії на всі освітньо-професійні програми підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється згідно з Планом прийому (див. Додаток) за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

6. Фінансування підготовки фахівців в Академії здійснюється:
• за рахунок коштів, передбачених Державним бюджетом України на утримання митних органів – за державним замовленням;
• за рахунок пільгових довгострокових кредитів;
• за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.
Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої Академії квоти.

7. Особи, які навчаються за денною формою навчання за державним замовленням, є курсантами, особи, навчання яких фінансується за рахунок пільгових довгострокових кредитів або коштів юридичних та фізичних осіб, є студентами. Особи, які навчаються за заочною формою, є слухачами.

8. Організацію прийому до Академії здійснює приймальна комісія, яка діє згідно з “Положенням про приймальну комісію Академії митної служби України”, затвердженим ректором Академії, що розроблено на основі “Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.01.2008 № 45. Склад приймальної комісії та її функціональних підрозділів затверджується наказом ректора Академії.
Конкурсний відбір вступників з української мови та літератури, основ правознавства, історії України, математики здійснюється приймальною комісією за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, отриманими вступниками в 2008 році. Вступні випробування з цих предметів можуть проводитися для наступних категорій вступників:
– військовослужбовців строкової військової служби, звільнених у 2008 році;
– громадян України та іноземних громадян, які отримали освіту за кордоном;
– іншим категоріям, що будуть передбачені Міністерством освіти і науки.
Для проведення цих випробування та вступного випробовування з іноземної мови створюються предметні екзаменаційні комісії вищого навчального закладу.
Для проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими навчальними планами підготовки бакалавра, перепідготовки, створюються атестаційні комісії та комісія для проведення співбесід. Повноваження приймальної комісії та її функціональних підрозділів визначаються відповідно до положення про приймальну комісію.
Академія оголошує прийом вступників згідно з ліцензією на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями і створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію напрямів і спеціальностей.
Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.
Академія забезпечує дотримання прав громадян на освіту, установлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників.

9. Прийом до Академії на освітньо-професійні програми підготовки бакалавра здійснюється за наступними напрямами:


з/п
Шифр напряму
Назва напряму підготовки
Назва предметів вступних випробовувань
1
6.030402 Правознавство Основи правознавства
Історія України
Українська мова і література
2
6.030503 Міжнародна економіка Іноземна мова
Математика
Українська мова і література
3
6.030508 Фінанси і кредит Математика
Українська мова і література
4
6.030509 Облік і аудит Математика
Українська мова і література
5
6.030601 Менеджмент Іноземна мова
Математика
Українська мова і література
6
6.050101 Комп’ютерні науки Математика
Українська мова і література
7
6.070101 Транспортні технології Математика
Українська мова і література

Прийом до Академії на освітньо-професійні програми перепідготовки спеціаліста здійснюється у вигляді співбесіди за наступними спеціальностями:


з/п
Шифр напряму
Назва напряму підготовки
Назва предметів вступних випробовувань
1
7.050206 Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності Математика
Українська мова
2
7.060101 Правознавство Основи правознавства
Історія України
Українська мова

Прийом курсантів і студентів до Академії на навчання за ОКР бакалавра за скороченими навчальними програмами здійснюється за результатами співбесіди з математики.
Конкурсний відбір до Академії для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» здійснюється на підставі вступ¬них випробувань. Вступні випробування проводяться у вигляді вступного іспиту. При вступі на освітньо-кваліфікаційний рівень “«магістр»” також враховується наявність друкованих наукових робіт. Вступні випробування оцінюються за стобальною шкалою. Критерії оцінювання розробляються фаховою атестаційною комісією та затверджуються головою приймальної комісії.
Особам, які не пройшли за конкурсом на зазначену в заяві спеціальність, надається за їх особистою письмовою заявою та за відповідним рішенням фахової атестаційної комісії можливість участі в конкурсі на навчання за іншою спеціальністю відповідного напрямку підготовки (або за тією ж самою спеціальністю, але за іншим джерелом фінансування навчання) при наявності вакантних місць.
Рішення фахової атестаційної комісії щодо рекомендації зарахування осіб до Академії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “«спеціаліст»”, “«магістр»” затверджуються Приймальною комісією Академії. На підставі рішення приймальної комісії ректор Академії видає наказ про зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр», осіб, які на конкурсній основі вибороли це право.

10. Для прийому та перевірки документів, оформлення особових справ вступників і проведення консультацій з питань вибору майбутньої спеціальності (напряму) створюється відбіркова комісія, яка є функціональним підрозділом приймальної комісії. Прийом та перевірка документів вступників на навчання за державним замовленням здійснюється з урахуванням вимог Митного кодексу України, “Положення про порядок і умови проходження служби в митних органах України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.1993 № 97.

11. Прийом документів проводиться в наступні терміни:
– на денну форму навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра з 01 по 22 липня 2008 року;
– на навчання за освітньо-професійними програмами магістра та спеціаліста з 21 червня по 10 липня 2008 року;
– на підготовку за заочною формою навчання та перепідготовку з 03 липня по 01 серпня 2008 року.
Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступні випробування проводяться:
– на денну форму навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра з 23 по 30 липня 2008 року;
– на навчання за освітньо-професійними програмами магістра та спеціаліста з 11 по 15 липня 2008 року;
– на перепідготовку з 02 по 05 серпня 2008 року.
Зарахування проводиться:
– на денну форму навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра не пізніше 10 серпня 2008 року;
– на навчання за освітньо-професійними програмами магістра та спеціаліста не пізніше 25 липня 2008 року;
– на перепідготовку не пізніше 30 серпня 2008 року.
Конкурс вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (у т.ч. за заочною формою навчання) у Академії розпочинається після виконання державного замовлення за відповідними напрямами підготовки. Прийом документів та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (проведення вступних випробувань) на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, може бути подовженим за рішенням приймальної комісії. Зарахування здійснюється не пізніше 30 серпня.

12. Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого навчального закладу, у якій вказують напрями підготовки (спеціальність – у разі вступу на навчання за програмами підготовки та перепідготовки спеціаліста, магістра), форму та джерела фінансування навчання.
До заяви вступник додає:
– документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, за особистим вибором оригінал або завірені ксерокопії;
– медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);
– 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
– сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначеному правилами прийому до Академії, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки.
Усі ксерокопії документів завіряються нотаріально або приймальною комісією Академії за оригіналом.
Вступник заповнює картку реєстрації, подає автобіографію та два конверти із домашньою адресою.
Для вступу на місця державного замовлення призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та учасники міжнародних олімпіад, які мають право на зарахування без вступних випробувань, подають оригінали всіх документів.
Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту та додатка до нього, оригінал сертифіката (сертифікатів) та оригінал медичної довідки за формою 086-У (при поданні їх копій) вступник пред’являє особисто.
Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України у терміни, визначені для подання документів.
Після закінчення терміну прийому додаткові документи від вступників не приймаються.

13. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або декількох напрямів підготовки в Академії, у п’ятиденний термін після вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів до приймальної комісії Академії.
Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали до приймальної комісії оригіналів документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, втрачають право зарахування на навчання за кошти державного бюджету, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.
Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник має право подати до приймальної (відбіркової) комісії завірені ксерокопії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені ксерокопії документів зберігаються у Академії протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів.

14. Для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра вступники, які атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури з результатами оцінювання знань у 2008 році.
Для осіб, які не атестовані з української мови, приймальна комісія може провести вступне випробування з російської мови та літератури, якщо оцінки з них виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

15. Для осіб, які досягли високих успіхів у фаховому навчанні:
– призерів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;
– випускників системи довузівської підготовки Академії
установлюються особливі умови участі у конкурсі шляхом складання комплексного атестаційного іспиту з предметів вступних випробувань. Для участі у цьому конкурсі вступник подає заяву. Зарахування таких осіб на навчання проводиться після рекомендації приймальною комісією Академії за умови подання ними в установлені терміни до приймальної комісії сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання.
Кількість місць для цих осіб установлюється приймальною комісією Академії і не повинна перевищувати 60% від загального обсягу державного замовлення на напрям 6.070101 “транспортні технології” та 40% на інші напрями.

16. Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних предметів з результатами оцінювання знань у поточному році (за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів). Сертифікати нижче встановленого рівня (124 бали за 100-бальною шкалою оцінювання) Академією не приймаються.
При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження у поточному році незалежного оцінювання є обов’язковим окрім категорій вступників, означених у п.8.
Програми випробувань з іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської) розроблені Академією та затверджені Державною митною службою України.
При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченим навчальним планом підготовки бакалавра та на перепідготовку програми фахових вступних випробувань визначає Академія.

17. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено балами, нижче встановленого рівня (124 бали за 100-бальною шкалою оцінювання знань), та ті, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.

18. Зараховуються до вищого навчального закладу без складання вступних випробувань за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого цими умовами рівня:
– учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є предмет зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступне випробування з предмета), з якого вони були учасниками олімпіад;
– призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами олімпіад. Якщо число поданих заяв від призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін на певний напрям підготовки (спеціальність) перевищує 50% від обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу на цей напрям підготовки (спеціальність), зарахування за рішенням приймальної комісії може проводитись відповідно до пункту 15 цих Правил.
Учасникам міжнародних олімпіад, переможцям ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів дозволяється зараховувати як профільні навчальні предмети, з яких подаються сертифікати або проводяться вступні випробування (окрім української мови і літератури), а також:
– основи економіки – при вступі на напрями підготовки галузі знань “економіка та підприємництво” і напряму “менеджмент”;
– інформатика та обчислювальна техніка – при вступі на напрям “комп’ютерні науки”.

19. За умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого цими умовами рівня за наслідками співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.
Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

20. Дія пунктів 15, 18 стосовно учасників, призерів та переможців Всеукраїнських олімпіад поширюється відповідно тільки на учасників, призерів та переможців олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у поточному навчальному році в 11-х,12-х класах старшої школи.

22. Поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні оцінок на вступних випробуваннях) не нижче встановленого цими Умовами рівня зараховуються:
– особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;
– діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
– інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);
– особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;
– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

23. Особи, допущені приймальною комісією до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання, беруть участь у конкурсі з урахуванням кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти та/або оцінок вступних випробувань з предметів, визначених приймальною комісією для вступу на певний напрям підготовки (спеціальність), якщо інше не передбачене законодавством України та цими Умовами.
Оцінювання знань вступників на вступних випробуваннях Академії здійснюється за 100-бальною шкалою незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти.
За інших рівних умов переважне право на зарахування до Академії мають :
– особи, яким Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (із змінами) надане таке право;
– особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;
– особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році”;
– випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджених золотою або срібною медаллю;
– випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи з відзнакою;
– особи, які мають вищий бал з профільного предмету (профільних предметів);
– особи, які в документі державного зразка про повну загальну середню освіту мають вищий середній бал.

24. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Академією, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора. Порядок подання і розгляду апеляцій визначається Положенням про апеляційну комісію Академії.

25. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Академії. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування) до Академії чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

26. Роботи вступників, які не зараховані до Академії, зберігаються один рік, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних випробувань, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

27. Усі питання, пов’язані з прийомом до Академії, розв’язуються приймальною комісією. Інформація про правила прийому, ліцензійні обсяги прийому, а також щодо прийому за державним замовленням, повинна своєчасно оприлюднюватися. Рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитися до відома вступників засобами наочної інформації.

Голова приймальної комісії

Відповідальний секретар

В.В. Ченцов

О.П. Буланий

 


 

Додаток
ПЛАН
прийому до Академії митної служби України у 2008 році
ОКР
Напрям/
спеціальність
Бюджет
Контракт
Усього
денна заочна др.вища денна заочна паралельна бюджет контракт разом
Бакалавр
Міжнародна економіка
25
25
25
25
50
75
Фінанси і кредит
25
25
25
25
50
Облік і аудит
25
25
25
25
50
Менеджмент
50
25
25
75
25
100
Право
75
50
25
125
25
150
Комп’ютерні науки
50
25
50
25
75
Транспортні технології
50
25
25
50
50
100
Усього
300
0
75
125
75
25
375
225
600
Спеціаліст
Міжнародна економіка
25
25
0
25
Фінанси
25
25
0
25
Облік і аудит
11
25
11
25
36
Менеджмент ЗЕД
13
13
0
13
Правознавство
71
71
0
71
Інформаційні управляючі
системи та технології
13
15
28
0
28
Транспортні системи
33
14
47
0
47
Усього
191
29
0
25
0
0
220
25
245
Магістр
Облік і аудит
15
15
0
15
Менеджмент ЗЕД
12
12
0
12
Інформаційні управляючі
системи та технології
10
10
0
10
Транспортні системи
10
10
0
10
Усього
47
0
0
0
0
0
47
0
47

 

Голова
приймальної комісії В.В. Ченцов

 


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова приймальної комісії
Академії митної служби України
__________________Ченцов В.В.
« 15 » травня 2007 р.

ПОРЯДОК
проведення вступних випробувань
до Академії митної служби України в 2007 році

1. Цей документ визначає порядок проведення вступних випробувань на навчання до Академії митної служби України (далі – Академія).

2. Порядок розроблено відповідно до «Умов прийому до вищих навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2007 р. № 84, «Правил прийому до Академії митної служби України в 2007 році» та «Положення про приймальну комісію», затверджену наказом Академії митної служби України від 18.04.2006 № 158.

3. Вступні випробування на навчання на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» проводяться у формі іспитів або співбесід (комплексного тестування), на заочну форму навчання – у формі співбесід (комплексного тестування).

4. Оцінювання знань вступників, що складають вступні іспити, здійснюється за 12-бальною системою.
При проведенні комплексного вступного випробування (іспиту) оцінки за 12-бальною системою виставляються з кожного предмета, що входить до комплексного випробування.

5. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше трьох членів комісії з проведення співбесіди. Оцінювання знань вступників здійснюється за рейтинговою системою оцінки знань, на підставі якого робиться висновок: «рекомендований/ не рекомендований до зарахування». Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення.

6. Усі іспити складаються у письмовій формі. Для проведення вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):
з української мови (диктант) – 1 година;
з інших предметів (тестові завдання) – 3 години.
Якщо на комплексному іспиті абітурієнт складає тільки складову з одного предмету (правознавства чи інформатики), то на виконання тестового завдання відводиться 1,5 години.

7. Під час проведення вступних випробувань забороняється використовувати підручники, навчальні посібники, мобільні телефони, калькулятори тощо. В разі користування вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у випробуваннях. На його екзаменаційній роботі викладач вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

8. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявністю поважних причин, які підтверджені документально, вступники можуть допускатись до складання пропущених вступних випробувань з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії в межах встановлених строків проведення випробувань.
Особи, які не встигли за час письмового випробування повністю виконати екзаменаційні завдання, здають їх незакінченими.

9. При перевірці диктанту визначається кількість помилок. При перевірці тестового завдання оцінюється правильність виконання кожного тесту та відсоток виконання роботи в цілому. Шкала відповідності між відсотком виконання роботи (кількістю помилок) та оцінкою у 12-бальній системі визначається головою приймальної комісії з кожного напряму окремо з урахуванням конкурсної ситуації.

10. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами, нижче середнього рівня (1-3 бали за 12- бальною шкалою) до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

11. Результати іспиту доводяться до абітурієнтів в 9 годин наступного дня. За заявою абітурієнт має право в цей день переглянути роботу. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (далі – апеляція) з письмового екзамену повинна подаватись не пізніше 11 годин цього ж дня .
Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в день її подання, як правило, в присутності вступника. Сторонні особи до участі у розгляді апеляції не допускаються.
Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.